Status: Curated

Area: Pech Chenda, Cambodia

Keywords: thác, bãi, khi, ngọn, gió, đùa, dòng, chảy, giữa, đại, ngàn, tuy, đức, thượng, nguồn, hai

Coordinates: 12.1571085, 107.426462